Sisäilmankorjaukset

Sisäilmakorjaus Uudellamaalla

1Rakennuspalvelut on sisäil­ma­kor­jauk­siin eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen. Sisäil­maon­gel­mil­la on monia vaka­via­kin seu­rauk­sia, ne aiheut­ta­vat eri­lai­sia hait­to­ja tunk­kai­ses­ta huo­neil­mas­ta aina raken­teel­li­siin vau­rioi­hin ja ter­vey­del­li­siin ongel­miin. Sisäil­ma­re­mon­til­la kor­jaam­me ris­ki­ra­ken­teet pois­taen niis­tä aiheu­tu­vat sisäil­maon­gel­mat ja var­mis­taen ter­veel­li­sen raken­nuk­sen ja huo­neil­man myös vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Pal­ve­lem­me sisäil­ma­kor­jauk­sis­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, talo­yh­tiöi­tä ja yri­tyk­siä sekä mui­ta kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia ja ammattilaisia.

Sisäilmaremontit yli 20 vuoden kokemuksella

Onnis­tu­nut sisäil­ma­re­mont­ti edel­lyt­tää luo­tet­ta­via ja tark­ko­ja sisäil­ma­tut­ki­muk­sia, sisäil­mao­rien­toi­tu­neen raken­ne­suun­nit­te­li­jan kor­jaus­suun­ni­tel­man sekä ammat­ti­tai­toi­sen toi­mi­jan suo­rit­ta­maan tar­vit­ta­vat sisäil­ma­kor­jauk­set. 1Rakennuspalvelut on koke­nut toi­mi­ja alal­la – Toteu­tam­me sisäil­ma­kor­jauk­set jo yli 20 vuo­den koke­muk­sel­la kaik­kiin kiin­teis­töi­hin oma­ko­ti­ta­lois­ta jul­ki­siin raken­nuk­siin ja teh­das­hal­lei­hin. Meil­lä on sisäil­ma­kor­jauk­siin vaa­dit­ta­va eri­tyis­osaa­mi­nen, huip­puo­saa­jat sekä laa­ja-alai­nen ymmär­rys raken­nus­tek­nii­kas­ta, -fysii­kas­ta ja sisäilmaolosuhteista.

20180907_154417

Sisäilmaongelmien syyt

Sisäil­maon­gel­mien taus­tal­la on usein tie­tyil­le raken­nusa­jan­koh­dil­le tyy­pil­li­set raken­nus­tek­ni­set rat­kai­sut. Sisäil­maon­gel­mat joh­tu­vat­kin yleen­sä eri­lai­sis­ta ris­ki­ra­ken­teis­ta, jot­ka ovat olleet omi­nai­sia sen ajan raken­ta­mi­sel­le. Toi­mi­mat­to­mat raken­teet voi­vat olla seu­raus­ta esi­mer­kik­si sii­tä, ettei raken­nus­tek­nii­kas­sa ole huo­mioi­tu riit­tä­väs­ti raken­tei­den kos­teus­ra­si­tuk­sen sie­to­ky­kyä, käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukais­ta ilman­vaih­toa, maa­pe­rää ja ylei­siä ilmas­to­te­ki­jöi­tä. Myös jo ker­taal­leen kor­jat­tui­hin raken­nuk­siin jou­du­taan teke­mään sisäil­ma­kor­jauk­sia, kun ilma­tii­vey­den ohel­la ei ole huo­leh­dit­tu raken­nuk­sen hen­git­tä­vyy­des­tä. Ter­veel­li­sen sisäil­man kan­nal­ta on olen­nais­ta, että raken­nuk­set ovat sekä ilma­tii­vii­tä että hengittäviä. 

Resized_20180205_102812_8232

Sisäilmakorjausten eteneminen vaiheittain

1. Riskirakenteiden arviointi ja tutkimus

Aloi­tam­me sisäil­ma­kor­jauk­set aina ris­ki­ra­ken­tei­den arvioin­nil­la, joka pitää sisäl­lään mm. läm­pö­ti­la-, ilma­vir­taus- ja kos­teus­mit­tauk­sia, raken­nea­vauk­sia sekä mik­ro­bi­tut­ki­muk­sia. Annam­me teh­dyis­tä sel­vi­tyk­sis­tä tar­vit­taes­sa kir­jal­li­sen lausun­non, jos­ta käy ilmi raken­nuk­ses­sa ole­vat sisäil­maon­gel­mat ja joh­to­pää­tök­set. Ote­tut näyt­teet lähe­täm­me labo­ra­to­rioon tutkittaviksi. 

20171219_091351

2. Korjaussuunnitelman teettäminen rakennesuunnittelijalla

Raken­nus­tek­nis­ten tut­ki­mus­ten, mik­ro­bi- ja mui­den sisäil­ma­tut­ki­mus­ten jäl­keen teh­dään kor­jaus­suun­ni­tel­ma. Monis­ta alan toi­mi­jois­ta poi­ke­ten me tee­täm­me kor­jaus­suun­ni­tel­mat aina sisäil­mao­rien­toi­tu­neil­la raken­ne­suun­nit­te­li­joil­la, jot­ka huo­mioi­vat suun­nit­te­lus­sa kiin­teis­tön hen­git­tä­vyy­den ja ter­veel­li­sen sisäil­man yllä­pi­tä­mi­sen rakennuksessa. 

20171221_111930
20170919_121926

3.Purkutyöt, puhdistus ja korjausrakentaminen

Onnis­tu­nut sisäil­ma­sa­nee­raus edel­lyt­tää kaik­kien vau­rioi­tu­nei­den raken­tei­den ja mate­ri­aa­lien puh­dis­ta­mis­ta sekä tar­vit­taes­sa pur­ka­mis­ta. Ali­pai­neis­ta­jan avul­la var­mis­tam­me, ettei pölyä pää­se pur­ku- ja kor­jaus­töi­den aika­na leviä­mään muu­al­le koh­tee­seen. Lopuk­si suo­ri­tam­me vie­lä perus­teel­li­sen pöly­sii­vouk­sen huo­leh­tien, ettei ilmaan jää mikrobijäämiä.

mms_img373661490722837836

4.Sisäilmakorjaukset

Pur­ku- ja puh­dis­tus­töi­den jäl­keen sanee­rat­ta­vat koh­teet uudel­leen­ra­ken­ne­taan. Raken­nus­tek­nis­ten rat­kai­su­jem­me ansios­ta kos­teus ei jat­kos­sa enää pää­se raken­tei­siin, ilma­vuo­to­ja ei pää­se syn­ty­mään, ja hen­git­tä­vät raken­teet estä­vät mik­ro­bi­kas­vus­to­jen syn­ty­mi­sen. Sisäil­ma­re­mon­tin yhtey­des­sä teem­me aina myös radon­tii­vis­tyk­set. Lisäk­si uusim­me tar­vit­taes­sa puut­teel­li­set salaojitukset.

1Rakennuspalvelut palvelee myös luotettavissa asbestikartoituksissa ja -puruissa.

Luotettavat sisäilmakorjaukset kilpailukykyisin hinnoin

Me 1Rakennuspalveluilla teem­me sisäil­ma­kor­jauk­set alus­ta lop­puun ammat­ti­tai­dol­la. Käy­täm­me sisäil­ma­kar­toi­tuk­sis­sa luo­tet­ta­via mene­tel­miä ja tee­täm­me kor­jaus­suun­ni­tel­mat aina puo­lu­eet­to­mil­la raken­ne­suun­nit­te­li­joil­la, jot­ka ovat eri­kois­tu­neet sisäil­maon­gel­miin. Emme jätä sisäil­ma­re­mont­tia puo­li­tie­hen, vaan var­mis­tam­me ter­veel­li­sen sisäil­man kiin­teis­tö­jen käyt­tä­jil­le vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Laa­jan ja vuo­sien saa­tos­sa hyväk­si havai­tun yhteis­työ­ver­kos­tom­me sekä kat­ta­van ja laa­duk­kaan kalus­tom­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan sisäil­ma­kor­jauk­set yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­lem­me var­sin kil­pai­lu­ky­kyi­sin hinnoin! 

Puhdas sisäilma

Kärsitkö huonosta sisäilmasta tai epäiletkö kosteusvahinkoa? Teetä kartoitus ja tarvittavat sisäilmakorjaukset kokeneilla ammattilaisilla