Salaojat- ja maanrakennus

Salaojitukset, pihatyöt ja pienet maanrakennustyöt Uudellamaalla 

1Rakennuspalvelut toteut­taa salao­ja­re­mon­tit, uudis­koh­tei­den salao­ji­tuk­set sekä muut pie­nem­mät maan­ra­ken­nus­työt oma­ko­ti­ta­lo­jen poh­ja­töis­tä jäte­ve­si­puh­dis­ta­mo­jen asen­nuk­siin Uudel­la­maal­la. Meil­tä saat asian­tun­te­vas­ti myös kaik­ki koh­tees­sa tar­vit­ta­vat piha­työt. Teem­me salao­ji­tuk­set ja muut kai­vuu­työt ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja kil­pai­lu­ky­kyi­sin hin­noin sekä oma­ko­ti­ta­loi­hin että taloyhtiöihin. 

Milloin salaojaremontti on ajankohtainen?

Toi­mi­mat­to­mat salao­ja- ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mät ovat vali­tet­ta­van tyy­pil­li­nen ongel­ma eten­kin ennen 2000-lukua raken­ne­tuis­sa talois­sa. Puut­teel­li­nen salao­ji­tus aiheut­taa mer­kit­tä­viä hait­to­ja sekä raken­nuk­sil­le että nii­den asuk­kail­le. Toi­mi­mat­to­mas­ta salao­ji­tuk­ses­ta voi­vat ker­toa raken­teel­li­set ja näky­vät vau­riot, kuten esi­mer­kik­si kel­la­ri­ti­lo­jen ja sei­nien kos­teus sekä sok­ke­lin kalk­keu­mat ja hil­sei­ly. Myös huo­non sisäil­man aiheut­ta­mat oireet, kuten esi­mer­kik­si tois­tu­vat hen­gi­tys­tiein­fek­tiot, pään­sär­ky sekä iho- ja sil­mä­oi­reet yhdis­tet­ty­nä tunk­kai­seen tai pis­tä­vän hajui­seen sisäil­maan voi­vat vies­tiä puut­teel­li­sen salao­ji­tuk­sen ja kos­teu­den aiheut­ta­mis­ta mikrobikasvustoista. 

Maanrakennus ja salaojat

Salaojajärjestelmä suojaa rakenteita ja ehkäisee sisäilmaongelmia

Kun­nol­li­nen salao­ja- ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mä ohjaa kapil­laa­ri­sen kos­teu­den, maas­sa ole­van veden sekä sade- ja sula­mis­ve­den pois­päin kiin­teis­tön perus­tuk­sis­ta. Salao­ja­jär­jes­tel­mä koos­tuu salao­ja­put­kien lisäk­si tar­kas­tus­kai­vois­ta ja pois­to­put­kes­ta, jot­ka pitä­vät perus­tuk­set ja sok­ke­lin kui­va­na sekä hen­git­tä­vä­nä estäen kos­teu­den pää­syn raken­nuk­seen. Toi­mi­va salao­ji­tus ennal­taeh­käi­see näin sekä raken­teel­li­sia vau­rioi­ta että eri­lais­ten mik­ro­bi­vau­rioi­den syn­tyä. Salao­ja­re­mon­tin yhtey­des­sä toteu­te­taan aina myös tar­vit­ta­vat sok­ke­lin vede­ne­ris­tyk­set, läm­mö­ne­ris­tyk­set, rou­tae­ris­tyk­set sekä sade­ve­si­vie­mä­rien asen­nus. Myös asian­tun­te­vas­ti toteu­te­tut piho­jen kaa­dot ovat edel­ly­tys toi­mi­val­le salaojajärjestelmälle.

Maanrakennus ja salaojat
Maanrakennus ja salaojat

Salaojaremontti pidentää rakennuksen elinkaarta

Salao­ja­re­mon­tin tar­koi­tuk­se­na on kui­vat­taa sok­ke­li, ohja­ta sade- ja sula­mis­ve­det jat­kos­sa oike­aan paik­kaan ja var­mis­taa raken­nuk­sen hen­git­tä­vyys. Teet­tä­mäl­lä salao­ja­re­mon­tin ajois­sa voit piden­tää talo­si elin­kaar­ta huo­mat­ta­vas­ti, nos­taa kiin­teis­tö­si arvoa ja toi­saal­ta hel­pot­taa kiin­teis­tön myy­mis­tä sekä ennal­taeh­käis­tä eri­lais­ten kos­teuson­gel­mien ja mik­ro­bis­to­jen syntymistä. 

Maanrakennus ja salaojat

Kaivuutyöt ja maanrakennus 

Toi­men­ku­vaam­me kuu­lu­vat myös eri­lai­set maan­ra­ken­nus- ja kai­vuu­työt talo­jen poh­jis­ta piho­jen mai­se­moin­tiin. Olit­pa sit­ten raken­ta­mas­sa oma­ko­ti- tai pari­ta­loa, uusi­mas­sa salao­ji­tus­ta tai asen­ta­mas­sa jäte­ve­si­puh­dis­ta­moa mökil­le­si tai haja-asu­tusa­lu­eel­la sijait­se­vaan oma­ko­ti­ta­loo­si meil­tä saat tar­vit­ta­vat kai­vuu­työt asian­tun­te­vas­ti ja ket­te­räs­ti. Toteu­tam­me mie­lel­läm­me myös muut pie­nem­mät kai­vuu­työt esi­mer­kik­si piha­va­lo­jen, läm­pö­tolp­pien ja säh­kö­au­to­jen lataus­pis­tei­den asen­nuk­sia varten. 

Maanrakennuspalvelumme

Salaojitukset

Pihatyöt

Kaa­pe­lei­den kaivuut

Talon pohjatyöt

Jäte­ve­si­puh­dis­ta­mon asennus

Maanrakennus ja salaojat

Salaojaremontti suunnitteilla? 1Rakennuspalvelut palvelee sinua salaojituksissa sekä muissa kodin ja vapaa-ajan asunnon maanrakennustöissä!