Purkutyöt

Saneerauspurkutyöt

Toteu­tam­me kai­ken­lai­set asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­jen pur­ku­työt asiak­kai­den tar­pei­siin Uudel­la­maal­la. Ammat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­tam­me ja asian­tun­te­vien yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me ansios­ta voim­me tar­jo­ta kaik­ki pur­ku­työt nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti, myös vaa­ti­viin koh­tei­siin. Moni­puo­li­sen kalus­tom­me ansios­ta toteu­tam­me myös sanee­raus­koh­teis­sa tar­vit­ta­vat timant­ti­työt. Pal­ve­lui­tam­me hyö­dyn­tä­vät sekä yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kaat että raken­nusa­lan ammattilaiset. 

Asbestipurku

1Rakennuspalveluiden kaut­ta saat tar­vit­taes­sa myös luo­tet­ta­vat asbes­ti­pur­ka­jat saneerauskohteeseesi.Asbesti on yleis­ni­mi­tys kui­tu­mai­sil­le sili­kaat­ti­mi­ne­raa­leil­le, joi­ta käy­tet­tiin hyvin tyy­pil­li­ses­ti eri­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa 1990-luvul­le saak­ka. Asbes­tia voi löy­tyä mel­kein mis­tä tahan­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­lis­ta, kuten eri­lai­sis­ta eris­teis­tä, maa­leis­ta ja lii­mois­ta sekä kat­to-, sei­nä- ja lat­tia­ma­te­ri­aa­leis­ta. Jot­ta hai­tal­lis­ta asbes­ti­pö­lyä ei pää­se leviä­mään remon­tin yhtey­des­sä hen­gi­ty­sil­maan, tulee asbes­tia sisäl­tä­vien koh­tei­den pur­ku­työt teet­tää sii­hen eri­kois­tu­neil­la ammat­ti­lai­sil­la. Koke­neet ja kou­lu­tuk­sen saa­neet asbes­ti­pur­ka­jat suo­rit­ta­vat pur­ku­työt tur­val­li­ses­ti ja nopeas­ti var­mis­taen, ettei asbes­ti­pö­lyä jää huo­neis­ton sisäilmaan.

20171123_145331

Alipaineistus 

Suo­ri­tam­me pölyt­tö­mät purut hyö­dyn­tä­mäl­lä osas­toin­ti­me­ne­tel­mää ja ali­pai­neis­tus­ta. Mene­tel­mäs­sä sanee­rat­ta­vat koh­teen ero­te­taan muus­ta huo­neis­tos­ta. Koh­teen pai­ne­suh­tei­ta muu­te­taan koneel­li­ses­ti niin, että epä­puh­das­ta ilmaa ei pää­se vir­taa­maan pur­ku­koh­tees­ta muu­al­le sisäil­maan, vaan se joh­de­taan suo­raan ulos. Ali­pai­neis­tus­me­ne­tel­mä sovel­tuu muun muas­sa sisäil­ma­kor­jauk­siin, rado­nin ja mui­den mik­ro­bien pois­joh­ta­mi­seen huoneilmasta. 

20191118_124158
Sisäilmaongelmat

Haitta-ainekartoitus

Vuo­des­ta 2016 saak­ka kaik­kiin ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­siin raken­nuk­siin on täy­ty­nyt lain mukaan teet­tää hait­ta-aine­kar­toi­tus pur­ku­töi­tä sisäl­tä­vän sanee­rauk­sen yhtey­des­sä. 1Rakennuspalvelut toteut­taa luo­tet­ta­vat hait­ta-aine­kar­toi­tuk­set pie­niin remont­ti­koh­tei­siin. Lisäk­si saat luo­tet­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta alan auk­to­ri­soi­tu­jen toi­mi­joi­den toteut­ta­mat hait­ta-aine­kar­toi­tuk­set myös suu­riin ja vaa­ti­viin kohteisiin.

20160516_164147

Pölytön purku

Suo­ri­tam­me pölyt­tö­mät purut koh­tei­siin, jois­sa asu­taan tai työs­ken­nel­lään sanee­rauk­sen aika­na. Pölyt­tö­män purun ansios­ta pöly ja hai­tal­li­set mik­ro­bit, kuten homei­tiöt eivät leviä muu­al­le remon­toi­ta­van koh­teen ympä­ris­töön. Pöly­tön pur­ku voi­daan toteut­taa esi­mer­kik­si eri­lai­siin jul­ki­siin raken­nuk­siin, kuten kou­lui­hin, toi­mis­toi­hin ja sai­raa­loi­hin, mut­ta myös asuin­kiin­teis­töi­hin, jois­sa on remon­tin aika­na asuk­kai­ta. Pölyt­tö­män purun ansios­ta puret­ta­vaa koh­det­ta ympä­röi­viä tilo­ja voi­daan käyt­tää nor­maa­lis­ti koko sanee­rauk­sen ajan. 

Homepurku

Home- ja kos­teus­va­hin­ko­koh­tei­den sanee­rauk­sis­sa on otet­ta­va huo­mioon koh­teen tur­val­li­nen pur­ka­mi­nen. Pur­ku- ja sanee­raus­töi­den aika­na ilmaan vapau­tuu homei­tiöi­tä, jot­ka voi­vat levi­tä ympä­ris­töön aiheut­taen ongel­mia myös kor­jaus­töi­den jäl­keen. Jot­ta mik­ro­bien leviä­mi­nen hen­gi­ty­sil­maan ja muu­al­le ympä­ris­töön voi­daan estää, tulee home­pur­ku­työt suo­rit­taa osas­toin­ti­me­ne­tel­mää ja koneel­lis­ta ali­pai­neis­tus­ta käyttäen.

Korjausrakentaminen

1Rakennuspalvelut on valintasi vaativien kohteiden turvallisiin purkutöihin