Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen Uudellamaalla

1Rakennuspalvelut pal­ve­lee yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta sekä ammat­ti­lai­sia asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­jen kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa Uudel­la­maal­la. Sanee­raus­koh­tei­tam­me ovat kaik­ki kiin­teis­töt kesä­mö­keis­tä ja oma­ko­ti­ta­lois­ta toi­mis­to­ra­ken­nuk­siin sekä teh­das­hal­lei­hin. Tar­joam­me luo­tet­ta­vaa pal­ve­lua niin perin­tei­seen huo­neis­to­re­mont­tiin kuin vahin­ko­koh­tei­den sanee­rauk­seen. Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tarvitset.

Vahinkosaneeraukset

1Rakennuspalvelut on vahin­ko­koh­tei­den koke­nut ammat­ti­lai­nen. Toteu­tam­me asian­tun­te­vas­ti eri­lais­ten home-, kos­teus- ja vesi­va­hin­ko­koh­tei­den kor­jaus­työt jäl­ki­va­hin­ko­jen tor­jun­nas­ta ja pur­ku­töis­tä koh­teen kui­va­tuk­seen ja uudel­leen­ra­ken­nuk­seen. Pur­ku­työt voi­daan tar­vit­taes­sa suo­rit­taa myös pölyt­tö­mä­nä ali­pai­neis­tus­me­ne­tel­män ansios­ta. Meil­tä saat myös mik­ro­bi­mit­tauk­set ja sisäil­ma­kor­jauk­set  yli 20 vuo­den kokemuksella.

IMG-20181120-WA0000

Hirsitalojen ja puutalojen korjausrakentaminen 

Olem­me eri­kois­tu­neet van­ho­jen hir­si­ra­ken­nus­ten ja puu­ta­lo­jen kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen. Toteu­tam­me ammat­ti­tai­dol­la näi­den vaa­ti­vien raken­nus­ten kun­to­kar­toi­tuk­set ja kaik­ki tar­vit­ta­vat sanee­raus­työt ala­poh­jas­ta vesi­kat­toon saak­ka. Sanee­raam­me tyy­pil­li­ses­ti kos­teus- ja mik­ro­bi­vau­riois­ta sekä pai­nu­mi­ses­ta kär­si­neet hir­si­ta­lot nyky­ai­kai­set asu­mis­mu­ka­vuu­det täyt­tä­vik­si, ter­veel­li­sik­si ja tur­val­li­sik­si kodeiksi. 

Korjausrakentaminen
20171110_060953

Huoneistoremontit

Toteu­tam­me koko­nais­val­tai­set ja laa­duk­kaat huo­neis­to­re­mon­tit talo­yh­tiöi­hin ja mui­hin asuinkiinteistöihin.Meiltä saat huo­neis­to­re­mon­tin avai­met käteen -peri­aat­teel­la, olit­pa sit­ten myy­mäs­sä van­haa, osta­nut juu­ri uuden tai kun­nos­ta­mas­sa nykyis­tä kiin­teis­töä­si. 1Rakennuspalveluilta saat kai­ken kodin remont­tiin tar­vit­ta­van pur­ku­töis­tä pin­ta­re­mont­tiin ja talo­tek­niik­kaan saak­ka. Luo­tet­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta hoi­tu­vat myös kaik­ki säh­kö- ja putkityöt.

20160826_094832

Keittiöremontit

Toteu­tam­me koko­nais­val­tai­sen keit­tiö­re­mon­tin juu­ri sinun toi­vei­de­si ja tar­pei­de­si mukaan, avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Teet­tä­mäl­lä unel­mie­si keit­tiö­re­mon­tin meil­lä lisäät viih­tyi­syyt­tä, toi­min­nal­li­suut­ta ja asumismukavuutta.

Uudet pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, laa­duk­kai­den keit­tiö­val­mis­ta­jien kalus­teet ja toi­mi­va poh­ja miel­lyt­tä­vät sil­mää ja nos­ta­vat takuul­la asun­to­si arvoa. 

Kylpyhuoneremontit

Jätä kodin vaa­ti­vin remont­ti ammat­ti­lais­ten huo­lek­si. Me toteu­tam­me kyl­py­huo­ne­re­mon­tit ja muut mär­kä­ti­la­re­mon­tit sau­nois­ta kodin­hoi­to­huo­nei­siin laa­duk­kaas­ti ja raken­nus­mää­räyk­siä nou­dat­taen. Ser­ti­fi­kaa­tin omaa­vat asen­ta­jam­me pitä­vät huo­len mär­kä­ti­lois­sa tar­vit­ta­vis­ta vesie­ris­tyk­sis­tä sekä höy­ry­su­luis­ta ja var­mis­ta­vat näin tur­val­li­set ja ter­veel­li­set kyl­py­ti­lat vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Kaut­tam­me saat koh­teen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti myös mär­kä­ti­lo­jen asbes­ti­kar­toi­tuk­set ja -purut sekä tar­vit­ta­vat sisäilmakorjaukset.

20160617_191019

LVI- ja sähkötyöt

Meil­tä saat kaik­ki pal­ve­lut käte­väs­ti saman katon alta ja vie­lä­pä kil­pai­lu­ky­kyi­sin hin­noin. Pit­kä­ai­kai­sen ja luo­tet­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me myös kaik­ki remon­tis­sa tar­vit­ta­vat säh­kö- ja put­ki­työt kil­pai­lu­ky­kyi­sin hin­noin, halusit­pa sit­ten lat­tia­läm­mi­tyk­sen kyl­py­huo­nee­seen, ilma­läm­pö­pum­pun mökil­le tai vaik­ka vain lisä­tä pis­to­rasioi­ta keit­tiö­re­mon­tin yhteydessä. 

20160727_072912
20170823_145405

Lattia-asennukset

Par­ket­ti, lami­naat­ti, lank­ku, vinyy­li tai laat­ta – me asen­nam­me lat­tian kuin lat­tian asian­tun­te­vas­ti, nopeas­ti ja aina vii­meis­tel­tyä työn­jäl­keä vaa­lien. Autam­me mie­lel­läm­me valit­se­maan koh­teen tyy­liin ja käyt­tö­tar­koi­tuk­seen par­hai­ten sovel­tu­van lat­tia­rat­kai­sun ja hoi­dam­me asen­nuk­sen puo­les­ta­si alus­ta lop­puun saak­ka. Meil­tä saat tar­vit­taes­sa esi­mer­kik­si huo­neis­to­re­mon­tin yhtey­des­sä myös van­han lat­tian hion­nan ja maalauksen.

20180612_133316

Purkutyöt

Suo­ri­tam­me kai­ken­lais­ten ja -kokois­ten koh­tei­den pur­ku­työt asbes­ti­pu­ruis­ta ja muis­ta pölyt­tö­mis­tä puruis­ta home­koh­tei­siin. Meil­tä saat ammat­ti­tai­dol­la myös suu­rem­pien ja kai­vin­ko­net­ta vaa­ti­vien koh­tei­den, kuten kesä­mök­kien purut.

Kaikki korjausrakentamisen palvelut vahinkosaneerauksista huoneistoremonttiin saman katon alta