Puhdasta sisäilmaa rakentamassa 

1Rakennuspalvelut Oy – Luotettava sisäilma-asiantuntija

1Rakennuspalvelut Oy on sisäil­ma­kor­jauk­sia vaa­ti­vien koh­tei­den sanee­rauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Meil­lä on laa­ja-alainen asian­tun­te­mus sekä yli 20 vuo­den koke­mus sisäil­maon­gel­mien korjauksista.

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua, jon­ka tavoit­tee­na on piden­tää suo­ma­lais­ten raken­nus­ten elin­kaar­ta ja mah­dol­lis­taa ter­veel­li­sem­pi asu­mi­nen ja työn­te­ko kai­kil­le. Toi­min­taam­me ohjaa­vat jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me avoi­muus, läpi­nä­ky­vyys ja tin­ki­mä­tön työnlaatu.

Palvelut

Sisäilmakorjaukset

Korjausrakentaminen

Maanrakennus- ja salaojatyöt

Kattavat korjausrakentamisen palvelut Uudellamaalla

1Rakennuspalvelut tar­jo­aa moni­puo­li­set kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lut käte­väs­ti saman katon alta. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat luo­tet­ta­vat sisäil­ma­kor­jauk­set kar­toi­tuk­sis­ta pölyt­tö­mään pur­kuun sekä sanee­rat­ta­van koh­teen uudel­leen­ra­ken­ta­mi­seen ja salaojituksiin.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me myös asbes­ti- ja hait­ta-aine­kar­toi­tuk­sis­sa sekä -puruis­sa. Toteu­tam­me ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­jen remon­tit, kuten keit­tiö-, kyl­py­huo­ne- ja huoneistoremontit.

Maanrakennus ja salaojat

Kiinnostuitko palveluistamme?